• mireiaasensio

Les arts aplicades a l'avaluació de projectes per l'acció social

Tens un projecte i desitges assolir uns resultats concrets? T’interessa saber que està funcionant bé i que és pot millorar? Vols preguntar i accedir a les persones participants d’una manera més creativa i engrescadora?
Tot projecte per l’acció social vol aconseguir uns beneficis per les persones involucrades, necessitem justificar el nostre projecte i sovint retre comptes, a més a més de generar valor en el nostre aprenentatge. La meva proposta és una metodologia participativa i utilitzant recursos basats en les arts aplicades que ens ajuden a detectar el que funciona i el que és millorable. L'avaluació d’un projecte comença des de la seva planificació e implementació fins al moment on podem analitzar i decidir el nou rumb del nostre projecte. La finalitat es aconseguir una experiència d’avaluació que sigui motivadora, transformadora i amb un aprenentatge significatiu.


Quin és el paper de les arts?


L'avaluació de projectes és pot fer a través de les eines creatives i artístiques. Tenim varies opcions i eines que ens poden ser útils:


video, arts plàstiques, fotografía, arts escèniques, escriptura creativa

AVALUACIÓ DE PROJECTES D'ACCIÓ SOCIAL A TRAVÉS DE LES ARTS


Duració: 12 hores

Dates: dijous 5 de maig al 10 de juny

Horari: 10:00h a 12:00h

Inscripcions: www.ceesc.cat

OBJECTIUS:


1. Entendre què avaluar, els objectius i resultats que volem assolir a curt i llarg termini

2. Saber valorar els nostres recursos y el temps del que disposem

3. Entendre i aplicar l’Avaluació Participativa i com involucrar a la resta de participants

4. Aplicar diferents mètodes creatius i artístics que son accessibles i motivadors

5. Adoptar pràctiques ètiques i saber-les aplicar

6. Dissenyar un Pla d’Avaluació Creativa fàcil en 7 passes incorporant les arts aplicades

7. Donar sentit a les dades i resultats i entendre que fem bé i que podem millorar

8. Construir un banc de bones pràctiques i compartir el que aprenemDESTINATARIS:


El curs és apropiat per professional amb poca experiència en l’avaluació de processos i resultats d’un projecte, i/o professionals interessats en l’aplicació d’un enfocament participatiu i creatiu i en actualitzar tècniques i eines tant per l’avaluació presencial com on-line.METODOLOGIA:


El curs proposa una combinació de contingut amb recursos teòrics i pràctics amb un enfocament en l’avaluació de projectes a través de les eines creatives i artístiques. És facilitarà la participació activa entre les i els participants per compartir coneixements i experiències reals de projectes per la intervenció social. El curs facilitarà plantilles, fitxes i continguts teòrics amb bibliografia sobre la matèria. Farem servir plataformes de videoconferència i pissarra digital.El format del curs és a través de l'aula virtual del CEESC. Això ens donarà l'oportunitat també d'experimentar amb eines que podem utilitzar quan les trobades o el procés d'avaluació, ha de ser on line.ORGANITZACIÓ DE LA FORMACIÓ:


SESSIÓ 1

Presentacions, interessos i expectatives

Organització del curs i sessions

Mites i creences sobre l’avaluació de projectes

Perfils del projectes i usuaris/participants

Les raons per avaluar en la intervenció social


SESSIÓ 2

Què es avaluar? què avaluem? quan ho fem? i qui pot avaluar?

El Model d’Avaluació Participativa


SESSIÓ 3

Dissenyar un Pla d’Avaluació Creativa en 7 passes


SESSIÓ 4

Mètodes tradicionals i creatius – avaluació presencial i on-line

Exemples i pràctica


SESSIÓ 5

Anàlisi de les dades i resultats: com ho fem?

Millorar, canviar i/o modificar: com decidim què fer?


SESSIÓ 6

Bones pràctiques i ètica: atenció al gènere i a la diversitat

Compartir els resultats: dins l’equip i amb les entitats externes

Celebrar l’aprenentatge assolit

Tancament del curs i valoració


Per més informació podeu consultar el catàleg del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya.

58 views0 comments